2. Electro Glam Night im Londoner(Gotha) 24.05.2008